นพ. กุลเสฏฐ ศักดิ์พิชัยสกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. กุลเสฏฐ ศักดิ์พิชัยสกุล