นพ. กุลเสฏฐ ศักดิ์พิชัยสกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
Electroencephalography, cincinnati children s hospital medical center, United States
BBBB
Neonatal Neurology Fellowship, HARVARD MEDICAL SCHOOL, United States
BBBB
Clinical Neurophysiology,EEG and Epilepsy, Cleveland Clinic, United States
Loading

Loading Schedule..