ทพญ. กุลยา รัตนปรีดากุล

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ
การดูแลผู้ป่วยพิเศษทางทันตกรรม
การรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก The Dental Council of Thailand, Thailand
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก American Board of Pediatric Dentistry, United States
BBBB
Pediatric Dentistry University of Alabama at Birmingham, United States
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. กุลยา รัตนปรีดากุล