ทพญ. กุลยา รัตนปรีดากุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, The Dental Council of Thailand, Thailand
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, American Board of Pediatric Dentistry, United States
BBBB
Pediatric Dentistry, University of Alabama at Birmingham, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บการดูแลผู้ป่วยพิเศษทางทันตกรรมการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ
Loading

Loading Schedule..