พญ. กรองอร ภิญโญลักษณา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Adult Congenital Heart Disease, Nationwide Children s Hospital & Ohio State University, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Adult Congenital Heart Disease, The Ohio State University Wexner Medical Center and College of Medicine, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Echo Research, Echocardiography Laboratory Mayo Clinic Rochester, Minnesota, สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจทั่วไป
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ &การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจระบบ 3 มิติ

นัดหมายแพทย์

พญ. กรองอร ภิญโญลักษณา