พญ. กรองอร ภิญโญลักษณา

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนเสียงความถี่สูง & การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนระบบ 3 มิติ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Adult Congenital Heart Disease Nationwide Children s Hospital & Ohio State University, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Adult Congenital Heart Disease The Ohio State University Wexner Medical Center and College of Medicine, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Echo Research Echocardiography Laboratory Mayo Clinic Rochester, Minnesota, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

พญ. กรองอร ภิญโญลักษณา