พญ. กรองอร ภิญโญลักษณา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

พญ. กรองอร ภิญโญลักษณา