พญ. กรองอร ภิญโญลักษณา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Adult Congenital Heart Disease, Nationwide Children s Hospital & Ohio State University, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Adult Congenital Heart Disease, The Ohio State University Wexner Medical Center and College of Medicine, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Echo Research, Echocardiography Laboratory Mayo Clinic Rochester, Minnesota, สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดการตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนเสียงความถี่สูง & การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนระบบ 3 มิติ
Loading

Loading Schedule..