พญ. กฤติกา โคตรทอง

พยาธิวิทยากายวิภาค
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
พยาธิวิทยากายวิภาค
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

พยาธิวิทยากายวิภาค
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
พยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..