ทพ. กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ปริทันตวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ปริทันตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟันเพื่อความสวยงาม
ศัลยกรรมปลูกเหงือก
ศัลยกรรมปลูกกระดูกปริทันต์
เลเซอร์ทางปริทันต์
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)