ทพ. กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

ปริทันตวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ปริทันตวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟันเพื่อความสวยงาม
ศัลยกรรมปลูกเหงือก
ศัลยกรรมปลูกกระดูกปริทันต์
เลเซอร์ทางปริทันต์
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

ทพ. กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ