นพ. ไกรสิทธิ อารียา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Fellow in Renal Imaging, Emory University, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ไกรสิทธิ อารียา