นพ. กรณรักษ์ อุรัสยะนันทน์

ประสาทศัลยศาสตร์
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..