นพ. คงพจน์ วิรุฬห์พจน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า