นพ. คงพจน์ วิรุฬห์พจน์

ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

เวชปฏิบัติทั่วไป
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..

นพ. คงพจน์ วิรุฬห์พจน์