ทพ. กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Operative Dentistry, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ, ทันตแพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
เลเซอร์ทางทันตกรรมบูรณะ
ทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอล
การออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัล
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
เลเซอร์ทางปริทันต์