ทพ. กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Operative Dentistry, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ, ทันตแพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
เลเซอร์ทางทันตกรรมบูรณะทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอลการออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัลทันตกรรมเพื่อความสวยงามเลเซอร์ทางปริทันต์
Loading

Loading Schedule..