พญ. กิตติกานต์ นิ่มตระกูล

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ดูแลสุขภาพหญิง และหญิงตั้งครรภ์
รักษาโรคภายในของผู้หญิง
รักษาผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

พญ. กิตติกานต์ นิ่มตระกูล