พญ. กิตติกานต์ นิ่มตระกูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

พญ. กิตติกานต์ นิ่มตระกูล