นพ. กิตติ ตู้จินดา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา
English, German, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. กิตติ ตู้จินดา