นพ. กิตติ ตู้จินดา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, German, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..