นพ. กิตติ ตู้จินดา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, German, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. กิตติ ตู้จินดา
พุธ
10 มี.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
พุธ
17 มี.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
พุธ
24 มี.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
พุธ
31 มี.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
ศุกร์
02 เม.ย.
เสาร์
03 เม.ย.
อาทิตย์
04 เม.ย.
จันทร์
05 เม.ย.
อังคาร
06 เม.ย.
พุธ
07 เม.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
ศุกร์
09 เม.ย.
เสาร์
10 เม.ย.
อาทิตย์
11 เม.ย.
จันทร์
12 เม.ย.
อังคาร
13 เม.ย.
พุธ
14 เม.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
ศุกร์
16 เม.ย.
เสาร์
17 เม.ย.
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
อังคาร
20 เม.ย.
พุธ
21 เม.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
ศุกร์
23 เม.ย.
เสาร์
24 เม.ย.
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
อังคาร
27 เม.ย.
พุธ
28 เม.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)