นพ. กีรติกร ว่องไววาณิชย์

ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
ประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Headache American Headache Society (FAHS), United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Certificate International Headache Congress 2019 EACCME, ไอร์แลนด์
Loading

Loading Schedule..

นพ. กีรติกร ว่องไววาณิชย์