นพ. กีรติกร ว่องไววาณิชย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
ประสาทวิทยา, Thai Medical Council
BBBB
Headache, American Headache Society (FAHS), United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. กีรติกร ว่องไววาณิชย์