นพ. กีรติกร ว่องไววาณิชย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
ประสาทวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Headache, American Headache Society (FAHS), United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Certificate International Headache Congress 2019, EACCME, ไอร์แลนด์
Loading

Loading Schedule..