พญ. กิรณา ภัทรธรบุลิน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Engagement Survey, ไทย
BBBB
Journal Club, ไทย
BBBB
การฝังเข็มและรมยาสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 18, คลินิคหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. กิรณา ภัทรธรบุลิน