พญ. ขวัญใจ คำหุ่ง

ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
ประสาทวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..