พญ. กัลยกร เชาว์วิศิษฐ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม American Board of Internal Medicine (Recertification 2023-2033), United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม American Board of Internal Medicine (Recertification 2011-2021), United States
BBBB
อายุรศาสตร์ American Board of Internal Medicine (Recertification 2009-2019), United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม Medical College of Wisconsin, United States
BBBB
อายุรศาสตร์ Saint Joseph Hospital, United States
Loading

Loading Schedule..

พญ. กัลยกร เชาว์วิศิษฐ