พญ. กัลยกร เชาว์วิศิษฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Certificate of Attendance to ACR/ARHP Scientific Meeting 07, American College of Rheumatology (ACR) and Association of Rheumatology Health Professional (ARHP), สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. กัลยกร เชาว์วิศิษฐ