นพ. กัลวา ซิงห์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, French, Hindi, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Sambalpur University, India
BBBB
Internal Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, Thailand
BBBB
Clinical Tropical Medicine, Mahidol University, Thailand