พญ. กานต์ธิดา ศุขเจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Fellow in Musculoskeletal Imaging, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Loading

Loading Schedule..