นพ. กนกพล ธนกิจรุ่งทวี

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
BBBB
Adult Reconstructive Orthopaedic Fellowship Training Program Thai Hip & Knee Society, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
Loading

Loading Schedule..