นพ. กนกพล ธนกิจรุ่งทวี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิดสิน
BBBB
Adult Reconstructive Orthopaedic Fellowship Training Program, Thai Hip & Knee Society, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิดสิน
Loading

Loading Schedule..