พญ. กนกพิศ โตวนำชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Research Fellowship in Gynecologic Radiation Oncology, Brigham and Women's Hospital, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. กนกพิศ โตวนำชัย