พญ. กนกพิศ โตวนำชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..