พญ. กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์