พญ. กาญจนา ศรีสุวรรณจิตต์

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..