พญ. กาญจนา เสริมสวรรค์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ตจวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

พญ. กาญจนา เสริมสวรรค์