ทพ. กมล ตั้งกิจงามวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมจัดฟัน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
Orthodontics, New York University College of Dentistry, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

ทพ. กมล ตั้งกิจงามวงศ์