ทพ. กมล ตั้งกิจงามวงศ์

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมจัดฟัน
การจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใส
การจัดฟันเชิงป้องปรามในเด็ก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Orthodontics New York University College of Dentistry, United States
Loading

Loading Schedule..

ทพ. กมล ตั้งกิจงามวงศ์