พญ. กมลวรรณ เฉลิมโชคชัย

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

พญ. กมลวรรณ เฉลิมโชคชัย