ทพญ. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ

ทันตกรรมจัดฟัน
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมจัดฟัน
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า
การจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใส
อุปกรณ์ในช่องปากเพื่อรักษาอาการนอนกรน
การจัดฟันเชิงป้องปรามในเด็ก
ความผิดปกติขมับ-ขากรรไกร
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy in Orthodontics Showa University, Japan
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ