ทพญ. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมจัดฟัน
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy in Orthodontics, Showa University, ญี่ปุ่น
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตแพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
The Individual Training Program in Dental Science, Japan International Cooperation, ญี่ปุ่น

นัดหมายแพทย์

ทพญ. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ