นพ. กมล แสงทองศรีกมล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์, จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, Thai Medical Council
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การประชุมวิชาการนานาชาติ, ไทย
BBBB
Basic JLT, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. กมล แสงทองศรีกมล