นพ. กมล ภัทราดูลย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
มะเร็งวิทยานรีเวช, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. กมล ภัทราดูลย์
Sunday
01 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Monday
02 Aug
Tuesday
03 Aug
Wednesday
04 Aug
Thursday
05 Aug
Friday
06 Aug
Saturday
07 Aug
Sunday
08 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Monday
09 Aug
Tuesday
10 Aug
Wednesday
11 Aug
Thursday
12 Aug
Friday
13 Aug
Saturday
14 Aug
Sunday
15 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Monday
16 Aug
Tuesday
17 Aug
Wednesday
18 Aug
Thursday
19 Aug
Friday
20 Aug
Saturday
21 Aug
Sunday
22 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Monday
23 Aug
Tuesday
24 Aug
Wednesday
25 Aug
Thursday
26 Aug
Friday
27 Aug
Saturday
28 Aug
Sunday
29 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Monday
30 Aug
Tuesday
31 Aug
Wednesday
01 Sep
Thursday
02 Sep
Friday
03 Sep
Saturday
04 Sep
Sunday
05 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Monday
06 Sep
Tuesday
07 Sep
Wednesday
08 Sep
Thursday
09 Sep
Friday
10 Sep
Saturday
11 Sep
Sunday
12 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Monday
13 Sep
Tuesday
14 Sep
Wednesday
15 Sep
Thursday
16 Sep
Friday
17 Sep
Saturday
18 Sep
Sunday
19 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Monday
20 Sep
Tuesday
21 Sep
Wednesday
22 Sep
Thursday
23 Sep
Friday
24 Sep
Saturday
25 Sep
Sunday
26 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Monday
27 Sep
Tuesday
28 Sep
Wednesday
29 Sep