นพ. กมล ภัทราดูลย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
มะเร็งวิทยานรีเวช, Royal College of Obstetrics and Gynecology of Thailand
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

นพ. กมล ภัทราดูลย์