นพ. จุมพล ตันติวงษากิจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Hospital Accreditation, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. จุมพล ตันติวงษากิจ