นพ. จักรชวิน กนกกันฑพงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
จักษุวิทยาโรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้าง