พญ. จิราวดี จัตุทะศรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Visiting Scholarship in the Department of Otolaryngology, University of Pittsburgh, สหรัฐอเมริกา
BBBB
New Year Party-Dreaming Night, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. จิราวดี จัตุทะศรี