พญ. จิรา ถาวรประดิษฐ์

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ชะลอวัย American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, United States
Loading

Loading Schedule..