พญ. จิรา ถาวรประดิษฐ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ชะลอวัย, American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ
Loading

Loading Schedule..