พญ. จินดารัตน์ เจียเจษฎากุล

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

พญ. จินดารัตน์ เจียเจษฎากุล