นพ. จตุรงค์ นิลนัครา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Training in Craniofacial Surgery at Royal Adelaide Hospital South Australia, Medical Board of South Australia, ออสเตรเลีย

นัดหมายแพทย์

นพ. จตุรงค์ นิลนัครา