นพ. จตุรงค์ อมรรัตนโกศล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การท่องเที่ยว) หลักสูตร 1 ปี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย
BBBB
Understanding Cross Cultural S, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. จตุรงค์ อมรรัตนโกศล