นพ. จตุภูมิ ชั้นสมบูรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, Thai Medical Council
BBBB
Sport Medicine, Knee and Shoulder Surgery, Bangkok Hospital Medical Center, Thailand

นัดหมายแพทย์

นพ. จตุภูมิ ชั้นสมบูรณ์