นพ. จตุภูมิ ชั้นสมบูรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Sport Medicine, Knee and Shoulder Surgery, Bangkok Hospital Medical Center, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชศาสตร์การกีฬาเวชศาสตร์ใต้น้ำ