พญ. จริยา ภูดิศชินภัทร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..