นพ. จามร อุดมกุศลศรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
27th Annual Congress of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia, Australian and New Zealand Society of Cardiac and Thoracic Surgeons, ออสเตรเลีย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด
ศัลยกรรมหัวใจ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ