นพ. จักริน ลบล้ำเลิศ

ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ปัญหาการนอนหลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
โรคลมชัก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science (Medicine) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
ประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โรคจากการหลับ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
BBBB
Sleep Medicine University Hospitals Case Medical Center, United States
BBBB
Epilepsy and Clinical Neurophysiology Case Western Reserve University, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. จักริน ลบล้ำเลิศ