นพ. จักริน ลบล้ำเลิศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
ประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โรคจากการหลับ, สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
BBBB
Sleep Medicine, University Hospitals Case Medical Center, United States
BBBB
Epilepsy and Clinical Neurophysiology, Case Western Reserve University, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ปัญหาการนอนหลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
โรคลมชัก

นัดหมายแพทย์

นพ. จักริน ลบล้ำเลิศ