นพ. จักรพงศ์ รู้ปิติวิริยะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Toxicological and Hazmat Life Support- Asia Pacific Edition 2016 (THLS-AP 2016, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, ไทย
BBBB
Advanced Ultrasound Enhanced Life Support Provider, WINFOCUS Thailand & King Chulalongkorn Memorial Hospital, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719