นพ. จักรี ธัญยนพพร

ประสาทศัลยศาสตร์
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท แำพทยสภา
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..