นพ. จักรี ธัญยนพพร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท, แำพทยสภา
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..