ทพญ.ดร. อัยรินทร์ อิทธิภูริพัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมหัตถการ, ทันตกรรมทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Philosophy in Dental Science, Osaka University, Japan, ญี่ปุ่น
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นัดหมายแพทย์

ทพญ.ดร. อัยรินทร์ อิทธิภูริพัฒน์