นพ. อิทธิพล วงษ์พรหม

เวชศาสตร์ครอบครัว
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
BBBB
Clinical Fellowship in Palliative Medicine University of Toronto, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Certificate of Medical Proficiency in Palliative Care in Family Medicine The Medical Council of Thailand
Loading

Loading Schedule..

นพ. อิทธิพล วงษ์พรหม