พญ. อิสรีย์ เล้าเปี่ยมทอง

ศัลยศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Japanese, Thai

การศึกษา

BBBB
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
ศัลยศาสตร์ แพทยสภา

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Fellow for Training EUS, EUS-FNA and ERCP Department of hepatogastroenterology, Mie University Hospital, ญี่ปุ่น
BBBB
Certification of completion of Fellow training Program of EUS, EUS FNA and ERCP Department of Endoscopy, Kitasato University Hospital, ญี่ปุ่น
Loading

Loading Schedule..

พญ. อิสรีย์ เล้าเปี่ยมทอง