พญ. อินทิรา สุขเพ็ญ

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
International Postdoctoral Fellow Program in Retina University of California San Francisco, United States
BBBB
โรควุ้นตาและจอประสาทตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Small Incision Cataract Extraction with Intra Ocular Lens implantation Surgery (SICS) Tilganga Eye Center, เนปาล
Loading

Loading Schedule..