พญ. อินทิรา สุขเพ็ญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
International Postdoctoral Fellow Program in Retina, University of California San Francisco, United States
BBBB
โรควุ้นตาและจอประสาทตา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Small Incision Cataract Extraction with Intra Ocular Lens implantation Surgery (SICS), Tilganga Eye Center, เนปาล
สาขาที่สนใจพิเศษ
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
Loading

Loading Schedule..