พญ. หงส์ ประสาธนากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Peking University Health Science Center, จีน
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

พญ. หงส์ ประสาธนากร
Monday
28 Jun
IMS
Tuesday
29 Jun
IMS
Wednesday
30 Jun
IMS
Thursday
01 Jul
IMS
Friday
02 Jul
Saturday
03 Jul
Sunday
04 Jul
Monday
05 Jul
IMS
Tuesday
06 Jul
IMS
Wednesday
07 Jul
IMS
Thursday
08 Jul
IMS
Friday
09 Jul
Saturday
10 Jul
Sunday
11 Jul
Monday
12 Jul
IMS
Tuesday
13 Jul
IMS
Wednesday
14 Jul
IMS
Thursday
15 Jul
IMS
Friday
16 Jul
Saturday
17 Jul
Sunday
18 Jul
Monday
19 Jul
IMS
Tuesday
20 Jul
IMS
Wednesday
21 Jul
IMS
Thursday
22 Jul
IMS
Friday
23 Jul
Saturday
24 Jul
Sunday
25 Jul
Monday
26 Jul
IMS