พญ. หงส์ ประสาธนากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Peking University Health Science Center, China
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..