พญ. หงส์ ประสาธนากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Peking University Health Science Center, จีน
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

พญ. หงส์ ประสาธนากร