พญ. หงส์ ประสาธนากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Peking University Health Science Center, China
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, แพทยสภา