พญ. หงส์ ประสาธนากร

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
ภาษา
Chinese, English, Thai

การศึกษา

BBBB
Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery Peking University Health Science Center, China
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..