พญ. หทัยชนก ชูช่วย

รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประกาศนียบัตรภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของช่องท้อง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Loading

Loading Schedule..