พญ. หทัยชนก ชูช่วย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประกาศนียบัตรภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของช่องท้อง, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Loading

Loading Schedule..