พญ. หทัยชนก ชูช่วย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของช่องท้อง, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719