พญ. หทยา เกียรติสารพิภพ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
ตจวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Botulinum Toxin Master Course IBMC 2004 and Hands-on Course, DYSport Institute, เกาหลีใต้

นัดหมายแพทย์

พญ. หทยา เกียรติสารพิภพ