นพ. เอกรินทร์ อชะปาละศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
International Fellow, American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Intensive Course in Otologic Surgery and Sunus Wndoscopy (FESS), Georgia Ear Institute, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. เอกรินทร์ อชะปาละศิริ