ทพ. เอกมน มหาโภคา

ทันตกรรมหัตถการ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..