นพ. เอกชัย เสถียรพิทยากุล

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรคหอบหืด
วัณโรคปอด
การเลิกสูบบุหรี่
ไอเรื้อรัง
ภาวะหรืออาการที่เกิดขึ้นหลังติดเชื้อโควิด-19
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
เวชบำบัดวิกฤต American Board of Internal Medicine (2001-2011), United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ American Board of Internal Medicine (2000-2010), United States
BBBB
อายุรศาสตร์ American Board of Internal Medicine (1996-2006), United States
BBBB
Medicine Lung and Heart-Lung Transplantation Stanford University Medical Center, United States
BBBB
Pulmonary and Critical Care Medicine University of Cincinnati Medical Center, United States
BBBB
Internal Medicine Bronx-Lebanon Hospital Center, Albert Einstein College of Medicine, United States
Loading

Loading Schedule..